Vplyv jazdy na kolobežke na posturálny systém

Súčasná doba za posledné roky priniesla fenomén zdravého životného štýlu. Ľudia sa zaoberajú stravou, pozitívnym myslením, antistresovými metódami, športovaním a rôznou pohybovou aktivitou. Hľadanie najvhodnejšieho osobného spôsobu ako sa ochrániť, či lepšie povedané byť v akejsi rovnováhe voči všetkým aspektom ( môžeme hovoriť aj negatívnym), ktoré prináša moderná doba, je pomerne náročné. Mnohé podnety a motivácia na pozitívne zmeny vo svojom živote sú často ukryté za rôznymi bolesťami celého pohybového aparátu a dnes veľmi populárnym formovaním postavy.

Úplne na začiatku tohto procesu zmeny si ale treba uvedomiť, že základom je kultúra pohybu. Základom akéhokoľvek pohybu je postura (funkcia) – aktívne udržanie tela, a to nie len držanie proti gravitácii, ale aj časti tela v priestore. Najprirodzenejšie polohy stoj, sed, ľah a chôdza, čiže jednoduché pohyby, keď človek mení svoju polohu v priestore, výrazne môžu ovplyvňovať kvalitu ostatných aktivít a cvičení. Je potrebné si uvedomiť dôležitosť kvality posturálneho systému. Má vplyv na každý ďalší fyzický pohyb, či už dynamický, silový alebo špecifický športový pohyb. Dnes už existuje celá škála cvičení a pohybových škôl na posturálny systém.

Osobná prax a skúsenosti maséra, fyzioterapeuta a trénera mi priniesli niekoľko možností popracovať na posturálnom systéme s mnohými ľuďmi a aktívnymi športovcami. Vyskúšali sme niekoľko metód a terapií. Medzi tie novšie metódy, ako pozitívne ovplyvniť posturálny systém, sa črtá znovuobjavenie kolobežkovania. Pozitívny vplyv kolobežkovania na celkový organizmus a na zdravý životný štýl je pomerne známy. Skúsme si preniesť vplyv pohybu pri kolobežkovaní na základnú posturu – stoj vzpriamený (držanie tela).

Rehabilitation concept. Collage of woman with poor and good posture on white background

 

Nevhodné držanie tela pri stoji :

– hlava posunutá dopredu

– hrudná kyfóza (guľatý chrbát)

– drieková lordóza

– slabé brušné svalstvo

– oslabené hrudné svalstvo

– oslabené vzpriamovače chrbtice

– skrátenie zadného stehenného svalu

Vplyv pohybu kolobežkovania – postoj, držanie a pohyb hornou časťou tela, plus dynamický ale nie veľmi silový odraz dolnými končatinami (potrebné striedať nohy) :

– posilnenie celkového kostrového svalstva cez postoj na kolobežke, držanie a pohyb trupom

– silová aktivita a posilnenie zadného stehenného svalu tzv. zaďák vo všetkých fázach

pohybu

– pozitívny vplyv na napriamovač chrbtice hlavne vo fáze švihu

– posilnenie svalstva panvového dna pomocou stabilizácie rovnováhy pri postoji

– posilnenie brušného svalstva vo všetkých fázach pohybu

Samozrejme zlepšenie našej postury sa neudeje za týždeň kolobežkovania. Časové hľadisko a dĺžka strávená na kolobežke sú podstatné. Jedno je ale možné konštatovať, že pri pravidelnom a technicky správnom kolobežkovaní (tu treba brať do úvahy aj technické parametre kolobežky) môžeme priaznivo ovplyvniť náš posturálny systém a tým správne vykročiť k vytúženej zmene životného štýlu.

Vladimír Ščerbanovský

masér, fyzioterapeut, tréner